Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

firma Kateřina Patráková – ŠKOLSEBE, IČ: 12776190, Ruprechtická 1401/8a, 460 01 Liberec 1 (dále jen firma) je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, a na to navazujících právních předpisů.

Proč tyto osobní údaje firma zpracovává?

Firma zpracovává osobní údaje bez souhlasu zákazníků zejména z těchto důvodů:

 • uzavření smlouvy k poskytnutí služby školení, semináře, besedy
 • vedení databáze zákazníků a jejich kontaktních údajů (přímý marketing vlastních služeb, zasílání obchodních sdělení)
 • fakturace a vedení účetnictví
 • vedení pohledávek vůči zákazníkům

Co firmu opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

Firma je oprávněna/povinna zpracovávat osobní údaje, pokud:

 • je potřebuje pro splnění jakékoliv smlouvy (přijetí závazné objednávky), kterou s ní zákazníci uzavřeli. V případě, že zákazník odmítne takové údaje poskytnout, není možné smlouvu uzavřít resp. plnění ze smlouvy požadovat (např. vyřízení objednávky, poskytnutí služby)
 • musí plnit právní povinnosti, které ji ukládá zákon
 • je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení databáze zákazníků, marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení)

Jaké osobní údaje firma zpracovává?

Firma zpracovává osobní údaje zákazníka, které poskytl v souvislosti s uzavřením smlouvy na dodání služeb a to zejména v tomto rozsahu:

 • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, emailovu adresu. A dále jméno, příjmení, e-mail, telefonický kontakt zaměstnanců zákazníka účastnících se školení, seminářů, besed
 • popisné údaje: bankovní spojení
 • firma nezpracovává žádné citlivé údaje

Komu může firma zpřístupnit osobní údaje?

Zákazník bere na vědomí, že firma je oprávněna zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

 • subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po firmě požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.)
 • zpracovateli, se kterými firma spolupracuje, jako je například správce databáze, účetní. Na základě žádosti zákazníka mu firma poskytne informace o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů

V jaké formě firma zpracovává osobní údaje?

Firma zpracovává údaje v elektronické a listinné podobě.

Jak dlouho bude firma uchovávat osobní údaje?

Firma bude osobní údaje zákazníka uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv firmy.

Jaká jsou práva zákazníka?

 • zákazník je oprávněn požadovat po firmě informace o zpracování svých osobních údajů, které mu je firma předat. Dále je zákazník oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost firmy osobní údaje zpracovávat a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování

 

Informace je platná ke dni: 25.5.2018